Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Doručování zásilek osob s trv. pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Pitín 

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Pitín, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu . Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti. 

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi právními důsledky.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Pitín, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v síle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Pitín 18, 687 71 p. Bojkovice, ohlašovna OÚ, o uložení zásilky.

1.       Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Pitíně,  kontaktní telefon (+420) 572 641 301. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v době od 8.00 do 9.30 a od 13.00 do 15.30 hodin, středa od 8.00 do 9.30 a od 14.00 do 16.30 hodin. 

2.       Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

3.       Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

4.       Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Pitín 18, má možnost:

·         správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,

·        zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

·        zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),

·        zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),

·         požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Pitín 18 o uložení doporučených zásilek

Příjmení  a jméno    

adresáta 

 

datum         

uložení   

poslední den 

k vyzvednutí

podací                   

číslo 

úložní  

místo

Nociarová Veronika   13.3.2017 29.3.2017 RR643268100CZ PP
Bujáček  Roman   14.3.2017 27.3.2017 RR720010465CZ PP
Jurný Petr   20.3.2017 31.3.2017 RR358410311CZ PP
Jurný Petr   22.3.2017 3.4.2017 RR8325209612C PP
Voda Jakub   23.3.2017 3.4.2017 RR592033403CZ PP
Čevora  Radoslav   23.3.2017 3.4.2017 RR4375972300F PP

                                                                                                                 PP - Pošta Pitín