Obec Pitín
Pitín
rozšířené vyhledávání

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Pitín

Obec Pitín je územním samosprávným celkem. Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec vykonává činnosti v oblasti přenesené a samostatné působnosti. V rámci přenesené působnosti vykonává město státní správu dle jednotlivých zákonů.

Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce a rada obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Pitín 18
68771 Pitín
Telefon: 572 641 332
Fax: 572641332
572 641 332:
E-mail: obec@pitin.cz
WWW: www.pitin.cz/
ID Datové schránky: bt2bk3f
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Pitín 18
  68771 Pitín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Pitín 18
  68771 Pitín
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 16:00
  úterý7:00 – 15:00
  středa7:00 – 16:00
  čtvrtek7:00 – 15:00
  pátek7:00 – 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: bt2bk3f
1543036389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00291234
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsou poskytovány

 • zveřejněním  - na úřední desce obecního úřadu - Pitín  nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • na základě žádosti 

- kdo může o informaci požádat

o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat  proč o informaci žádá

- kdo informaci poskytne

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

- kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

 

- další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

- povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

probíhajícím trestním řízení,

rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

plnění úkolů zpravodajských služeb

přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

 

- jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

- co musí písemná žádost obsahovat

označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

- jaký bude postup povinného subjektu

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do

- komu se odvolání posílá

odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

- kdo o odvolání rozhodne

o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

- lhůty

Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

- termíny

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

ústně – v kanceláři obecního úřadu

písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
                                                                                          Obecní úřad Pitín
                                                                                          Pitín 18
                                                                                          68771 Pitín

e-mailem: obec@pitin.cz

elektronickým podáním: podatelna.pitin@ub.cz

telefonicky na tel. čísle: 572641332  v úřední hodiny

datovou schránkou: bt2bk3f

 

 

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • vyhláška Min. informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
   zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
  • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
  • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
  • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • zák. č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon
  • usnes. ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
  • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů
  • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • prováděcí vyhláška Min. financí č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
  • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
  • vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

  Portál veřejné správy – http://portal.gov.cz/portal/obcan/  -  zákony v úplném znění

   

  Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce


  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Obec Pitín nemá sazebník stanoven 

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzory licenčních smluv dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Obec Pitín nedisponuje licenčními smlouvami.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Pitín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2021

výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,24 kB
Staženo: 102×

Výroční zpráva 2020

výroční_ zpráva_ 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,32 kB
Staženo: 168×

Výroční zpráva 2019

výroční_zpráva_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,22 kB
Staženo: 304×

Výroční zpráva 2018

výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,88 kB
Staženo: 404×

Výroční zpráva 2017

výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,57 kB
Staženo: 487×

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,66 kB
Staženo: 571×

Výroční zpráva 2015

výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,36 kB
Staženo: 625×

Výroční zpráva 2014

výroční_zpráva_2014_informace0001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 584,53 kB
Staženo: 829×

Výroční zpráva 2013

vyrocni-zprava-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,69 kB
Staženo: 913×

Výroční zpráva 2012

vyrocni-zprava-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 686,34 kB
Staženo: 881×

Výroční zpráva 2011

rok-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 625,72 kB
Staženo: 897×

Výroční zpráva 2010

rok-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 624,08 kB
Staženo: 898×

Návody pro řešení životních situací

 

– portál veřejné správy - http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Bližší informace je možné také získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ŽÁdost o povolenÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,25 kB
Staženo: 5,649×

žádost o pronájem kulturního domu

pronájem kd-žádost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 82,5 kB
Staženo: 853×

žádost o přidělení bytu

žádost o přidělení bytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44,5 kB
Staženo: 829×

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rychlý kontakt

Obec Pitín
Pitín 18
687 71 Bojkovice

Tel.: +420572641332
E-mail: obec@pitin.cz

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
 • 1405První písemná zmínka
 • 905Počet obyvatel
 • 324Metrů nad mořem
 • 2306Hektarů